د ابراهيم غالب لقمان

(تحطيم مقولات شائعة) بقلم د. له دغو (قریشو) نه مخكې د نوح قوم تكذیب كړى و او د دوى (قوم نوح) نه وروسته نورو ډلو (هم) او هر یو امت د خپل رسول په باره كې اراده وكړه چې هغه راګېر كړي او دوى په باطله سره جګړې وكړي، د دې لپاره چې په دغه

2022-11-28
  استراحه في حي الناخ ب العب
 1. د
 2. العضو
 3. لقمان اسكندر
 4. 0M
 5. أ
 6. جعفر علي عزيز، د
 7. د
 8. غالب عواد حوامدة
 9. غَالِب أحْمدُ المُصْطَفَى
 10. د
 11. پ